Party Committee Member List

Secretary: Zhang Zhisheng
Deputy secretary: Wang Bin
Committee member: Wang Bin, Ni ZhongHua, Yin Guodong, Sun Beibei, Chen Yunfei


Party Branch Secretary Member List(Staff)
Name of Party branchSecretaryDeputy secretaryCommittee member

Department of Design 

Engineering’s party branch

Zhang YanBi Kedong

Department of Manufacturing &

Automation’s party branch

Liu Xiaojun
Hu JianzhongYin Guodong, Liu Xiaojun

Department of Mechatronic 

Engineering’s party branch

Han Liang
Dai Min

Department of Vehicle 

Engineering’s party branch
Department of Industrial 

Engineering’s party branch 

Wu Ze
Wang Liang

Department of Industrial Design's

party branch

Niu Yafeng


Organ Party branchShi Hongye

Xu Zhifang

Electric light source engineering 

center’s party branch

Zhang Jianzhong

Industrial development and 

training center’s party branch

Gan WeifanZhang Yuanming
Retired teachers’ party branch 1 Lin XiaohanXu Youcai

Dang Genmao, Liu Na, Wu Zhutang 

Retired teachers’ party branch 2Wu Guoliang
Cheng Xu, Yu Kaiyuan
Retired teachers’ party branch 3Wan Yugang