Address: Southeast university road no.2 Jiangning district, Nanjing, Jiangsu province

               School of Mechanical Engeering of Southeast University

               Centenary Celebration Studio

Postcode: 211189

Linkman: Jia Fang, Luo Chen, Zhang Qi

Tel/Fax: 025-52090520

Phone:13776405613

E-mail:mechanical@pub.seu.edu.cn

URL:http://me.seu.edu.cn